Statut

Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine  («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj, 32/01 i 42/03 ), člana 21. tačka a)  Statuta  Arhivističkog udruženja   BiH, Skupština  Arhivističkog udruženja BiH održana, 19.03.2009. godine u  Banja Luci  donijela je

S  T  A  T  U  T

(prečišćeni tekst)

ARHIVISTIČKOG  UDRUŽENJA

BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Sadržaj)

Ovim Statutom se utvrđuje naziv i sjedište Udruženja, oblik i sadržaj pečata,  ciljevi i djelatnost Udruženja,  pravni promet,članstvo, organi Udruženja, zastupanje i predstavljanje, Sud časti, počasni članovi i priznanja,  imovina Udruženja, pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima Udruženja, javnost rada, postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja općih akata, statusne promjene, postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja, prelazne i završne odredbe.

DIO DRUGI – NAZIV, SJEDIŠTE I DJELOKRUG RADA

Član 2.

(Naziv)

Naziv Udruženja je:

Arhivističko udruženje  Bosne i Hercegovine

Архивистичко удружење Босне и Херцеговине

Arhivistička udruga Bosne i Hercegovine

 

Skraćeni naziv Udruženja je:

AUBIH

АУБИХ

AUBIH

Član 3.

(Sjedište)

Sjedište Udruženja je  Sarajevo,  ulica  Reisa Džemaludina Čauševića broj  6.

Član 4.

(Područje djelovanja)

Statutom utvrđenu djelatnost Udruženje obavlja na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Član  5.

(Principi djelovanja)

Udruživanje je zasnovano  na principima zajedničkih stručnih  interesa i na osnovi pune ravnopravnosti u odlučivanju.

Član 6.

(Način udruživanja)

Udruženje je dobrovoljno, stručno, samostalno, neprofitabilno i nestranačko  udruženje organizirano radi efikasnije realizacije ciljeva sadržanih u propisima o arhivskom poslovanju.

Član 7.

(Pečat)

Udruženje ima  pečat okruglog oblika,  prečnika 30 mm , u kojem je na unutrašnjoj ivici kruga upisan naziv Udruženja  na tri jezika i dva pisma, a u sredini Sarajevo.

Član 8.

(Pravni promet)

(1)   Udruženje  stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar udruženja.

(2)   Udruženje može da stupa u pravne i organizacione odnose sa drugim srodnim udruženjima  i drugim pravnim subjektima u zemlji i inostranstvu  u  skladu sa Zakonom na osnovu odluke Skupštine Udruženja, a sve u cilju unapređenja, modernizacije i popularizacije arhivske djelatnosti.

DIO TREĆI – CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 9.

(Ciljevi )

Ciljevi Udruženja su :

 1. promocija i napredak   arhivske službe;
 2. prihvatanje utvrđenih standarda u struci;
 3. poštivanje etičkog kodeksa arhivista i drugih međunarodnih pravnih akata iz oblasti arhivske djelatnosti;
 4. međusobna saradnja članstva Udruženja i saradnja sa drugim subjektima  koji mogu osigurati doprinos modernizacijiarhivske službe;
 5. utvrđivanje zajedničkih interesa i stavova kod međunarodnih stručnih asocijacija kao principa i usaglašenih potreba umeđudržavnoj saradnji;
 6. saradnja i učlanjenje u međunarodna udruženja koja obavljaju iste ili slične djelatnosti:
 7. organiziranje kongresa, savjetovanja, seminara i drugih oblika naučne i stručne edukacije;
 8. organiziranje zajedničkih izložbi,  publiciranju izvora, stručnih publikacija i sl.;
 9. izdavanje časopisa i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 10. izrada  projekata i programa u skladu  sa ciljevima Udruženja;
 11. zaštita strukovnih i drugih interesa članova Udruženja;
 12. sudjelovanje u edukaciji i osposobljavanju arhivskih kadrova prema potrebama arhivske  struke;
 13. koordinacija stručnih pitanja i uspostava potpune saradnje sa arhivskim ustanovama u BiH.

Član 10.

(Način djelovanja)

Udruženje obavlja svoje zadatke preko svojih organa, kroz razne vidove organizovanja stručne prirode – saradnja sasrodnim udruženjima u Bosni i Hercegovini i izvan nje, izdavanje časopisa, stručno – naučni susreti, studijski boravci,  stručneeskurzije i slično.

Član 11.

(Informisanost članstva)

Organi Udruženja  su dužni redovno informisati članstvo i širu  javnost o svojim aktivnostima.

Član 12.

(Stručne komisije)

(1)   Udruženje može za određena pitanja iz svoje djelatnosti ili za rješavanja pojedinih problema osnovati  slijedećestručne komisije:

 1. Komisija za zaštitu arhivske građe izvan arhiva;
 2. Komisija za pitanja obrade i sređivanja arhivske građe;
 3. Komisija za informatičku djelatnost;
 4. Komisija za istraživačko-izdavačku djelatnost;
 5. Komisija za međunarodnu saradnju;
 6. Komisija za dodjelu priznanja.

(2)   Upravni odbor može prema ukazanoj potrebi osnovati i druge stručne komisije.

(3)   Komisije mogu biti sastavljene od najviše pet članova i imaju predsjednika. Predsjednik odgovara za rad komisije kojoj predsjedava i iznosi usvojene stavove i zaključke.

(4)   Način izbora, djelokrug poslova i prestanak rada stručnih komisija utvrđuje Upravni odbor Udruženja.

Član 13.

(Organizovanje naučno-stručnih skupova)

(1)   Udruženje organizira najviše naučno-stručne skupove iz oblasti arhivske službe kao što su kongresi i savjetovanja, putem  Upravnog odbora.

(2)   Na kongresu se razmatraju najaktuelnija pitanja i utvrđuju pravci daljeg razvoja arhivske službe u Bosni i Hercegovini.

(3)   Teme za kongres, mjesto i vrijeme održavanja kongresa, tehnička i druga pitanja utvrđuje Upravni odbor.

(4)   Rezolucije  i zaključci kongresa moraju biti prihvaćeni od strane apsolutne većine članova Udruženja.

(5)   Stručna savjetovanja, Udruženje organizira po potrebi, a u pravilu jedanput godišnje.

(6)   Članovi Udruženja predlažu teme, a Upravni odbor ih usvaja i organizira Savjetovanje.

(7)   Na stručnim savjetovanjima razmatraju se stručne teme, teoretski problemi, praktičan  rad, stečena iskustva iizrađuje zajednički stav po pojedinim stručnim pitanjima.

(8)   Materijali sa Kongresa i savjetovanja mogu se publikovati i kao posebna izdanja.

Član 14.

(Stručno glasilo)

(1)   Udruženje  izdaje  stručno glasilo pod nazivom „Glasnik arhivâ i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine“

(2)   Udruženje može obavljati i privrednu djelatnost koja se odnosi na izdavanje stručnog časopisa, a u skladu s ciljevimautvrđenim Statutom.

(3)   Članove Redakcije i glavnog i odgovornog urednika Glasnika  bira Upravni odbor .

(4)   Redakcija Glasnika donosi Poslovnik o radu u kome se utvrđuje uređivačka politika.

DIO ČETVRTI – ČLANSTVO, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Član 15.

(Osnivači i članstvo)

(1)   Udruženje se osniva dobrovoljnim udruživanjem članova-osnivača, kojima se osiguravaju jednaka prava, obaveze iodgovornosti.

(2)   Članovi Udruženja mogu biti i druga zainteresovana domaća pravna lica registrovana kod nadležnog organa.

(3)   Pravna lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu preko svojih predstavnika .

(4)   Članovi Udruženja mogu biti i fizička lica koja u radu Udruženja učestvuju neposredno.

Član 16.

(Prava i odgovornosti članova Udruženja)

(1)   Članovi Udruženja su ravnopravni i imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti u Udruženju.

(2)   Prava, obaveze i odgovornosti članova Udruženja su:

 1. aktivno i pasivno izborno pravo za izbore  u organe Udruženja;
 2. upravljanje Udruženjem putem predstavnika;
 3. sudjelovanje u radu komisija Udruženja i drugih oblika organiziranja u Udruženju;
 4. davanje prijedloga, mišljenja i primjedbi na rad organa Udruženja;
 5. učestvovanje u izvršavanju utvrđenih programa i zadataka;
 6. putem Udruženja sarađuju sa nadležnim organima državne vlasti;
 7. putem Udruženja sudjeluju u pokretanju inicijative za donošenje zakona, drugih  propisa i mjera za potrebe arhivske službe;
 8. pokretanje inicijative u rješavanju zajedničkih interesa;
 9. sprovođenje odluka organa Udruženja;
 10. preko Suda časti Udruženja, iznositi slučajeve povrede dobrih običaja u Udruženju;
 11. uredno izmirivanje  članarine;
 12. druga prava i obaveze utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Član 17.

(Prestanak članstva)

(1)   Svojstvo člana Udruženja prestaje:

 1. otkazivanjem udruživanja članica-osnivača u Udruženju;
 2. prestankom rada člana Udruženja;
 3. neizmirivanjem članarine;
 4. prestankom rada Udruženja.

(2)   Otkaz se podnosi pismenim putem. Članstvo za člana Udruženja koji ga je otkazao prestaje po isteku tri mjeseca od dana prijema pismenog otkaza.

Član 18.

lanarina)

(1)   Članarina za osnivače-članice  Udruženja i  pravna lica,  iznosi 30  KM  godišnje za svakog člana . Članarina  za fizička lica iznosi  30  KM godišnje.

(2)   Navedena članarina se uplaćuje do 1.(prvog) marta tekuće godine.

(3)   Član Udruženja koji uredno ne izmiruje članarinu ne može biti član organa Udruženja.

DIO  PETI – ORGANI UDRUŽENJA

Član 19.

(Organi Udruženja)

(1)   Organi Udruženja su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor

(2)   Organi Udruženja se konstituišu na period od 4 godine s pravom ponovnog izbora, a rade i odlučuju na osnovama poslaničko – zastupničkog principa i odredaba ovog Statuta.

Član 20.

(Skupština)

(1)   Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja.

(2)   U Skupštini mora biti osigurana srazmjerna teritorijalna, stručna i brojčana zastupljenost svih članova Udruženja.

(3)   Skupštinu Udruženja sačinjavaju birani predstavnici i to:

 1. Članovi-osnivači  Udruženja i druga pravna lica,  do pet svojih članova biraju po jednog zastupnika u Skupštinu Udruženja, sa po jednim glasom pri glasanju.
 2. Fizička lica kao članovi neposredno učestvuju u radu Skupštine.

(4)   Način izbora predstavnika u Skupštinu Udruženja utvrđuju članovi Udruženja, odnosno osnivači svojim aktima.

(5)   Skupština iz svog sastava bira predsjednika Skupštine, sa pravom  reizbora za jedan mandatni period.

Član 21.

(Nadležnost  Skupštine)

Skupština Udruženja donosi:

 1. Statut,
 2. odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku  rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja;
 3. donosi godišnje programe rada Udruženja;
 4. odobrava godišnji izvještaj o radu i godišnji obračun Udruženja;
 5. odluku o raspisivanju i provođenju izbora;
 6. Poslovnik o radu Skupštine;
 7. imenuje i razriješava predsjednika Skupštine;
 8. imenuje i razriješava predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora;
 9. bira i opoziva predstavnike u Skupštinu Udruženja;
 10. odlučuje o  svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

Član 22.

(Održavanje Skupštine)

(1)   Skupština Udruženja se održava prema potrebi, a obavezno jedanput godišnje.

(2)   Skupštinu Udruženja saziva i njome predsjedava predsjednik Skupštine Udruženja.

(3)   Predsjednika Skupštine u odsutnosti mjenja član Skupštine kojega odredi predsjednik.

(4)   Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev Upravnog i Nadzornog odbora.

(5)   Upravni odbor je dužan sazvati Skupštinu i na zahtjev jedne trećine izabranih zastupnika u Skupštini Udruženja.

Član 23.

(Način glasanja )

(1)   Skupština Udruženja može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja predstavnika, a odluke i zaključke donosi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata. Ukoliko Skupština odlučuje o Statutu, raspisivanju izbora, finansijskom proračunu Udruženja, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

(2)   Glasanje na sjednici je javno, ukoliko se na samoj sjednici ne utvrdi tajni način glasanja.

(3)   Članovi organa Udruženja ne mogu glasati po pitanjima u kojima se kao interesne strane pojavljuju sami članovi, njihovi bračni drugovi ili rodbina do trećeg stepena.

(4)   Član Skupštine koji se ne složi sa prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

(5)   Odluke Skupštine i njenih tijela obavezne su za sve članove Udruženja.

(6)   Rad Skupštine bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

Član 24.

(Prijevremeni prestanak mandata predstavnika u Skupštini)

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran u slijedećim slučajevima:

 1. ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo;
 2. gubitkom statusa člana Udruženja;
 3. ostavkom;
 4. smrću.

Član 25.

(Upravni odbor)

(1)   Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine  Udruženja u kome svi članovi imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

(2)   Upravni odbor imenuje i razriješava Skupština Udruženja.

(3)   Upravni odbor ima devet članova.

(4)   Upravni odbor se bira po principu teritorijalne, stručne i brojčane  zastupljenosti članova Udruženja.

(5)   Upravni odbor  iz reda imenovanih zastupnika bira predsjednika sa pravom reizbora za jedan mandatni period.

(6)   Predsjednik Upravnog odbora u toku mandata može biti promjenjen na lični zahtjev ili po zahtjevu nadpolovične većine članova Upravnog odbora Udruženja.

Član 26.

(Nadležnost Upravnog odbora)

Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine;
 2. priprema sjednice Skupštine;
 3. priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 4. objavljuje prečišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja;
 5. provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 6. putem stručnih komisija predlaže inicijative kod nadležnih državnih organa za donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata iz oblasti arhivske službe;
 7. imenuje i razriješava sekretara Udruženja na prijedlog predsjednika Udruženja;
 8. raspolaže imovinom Udruženja;
 9. podnosi godišnji ili periodični izvještaj o svom radu Skupštini na usvajanje;
 10. bira Redakciju stručnog časopisa Udruženja;
 11. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;
 12. donosi Poslovnik o radu komisija Udruženja;
 13. vrši i druge poslove  određene Statutom.

Član 27.

(Sjednice )

(1)   Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

(2)   Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti i spriječenosti član Upravnog odbora koga on odredi.

(3)   Način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Član 28.

(Odlučivanje)

Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova, a odluke donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Član 29.

(Prijevremeni prestanak mandata članova Upravnog odbora)

(1)   Mandat članova Upravnog odbora  prestaje i prije isteka roka na koji je izabran u slijedećim slučajevima:

 1. opozivom;
 2. gubitkom statusa člana Udruženja;
 3. ostavkom;
 4. smrću.

(2)   Skupština može, na prijedlog predsjednika Skupštine uz saglasnost Upravnog odbora opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da on krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke organa Udruženja, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Udruženja.

(3)   Ukoliko se opozove član Upravnog odbora, Skupština će imenovati novog člana kojem mandat traje do završetka mandata opozvanog člana.

Član 30.

(Nadzorni odbor)

(1)   Nadzorni  odbor  ima  tri člana Udruženja, koje imenuje Skupština sa pravom  reizbora za jedan mandatni period.

(2)   Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici. Isto lice ne može biti istovremeno član Nadzornog i Upravnog odbora.

Član 31.

(Nadležnost Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor:

 1. nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Udruženja;
 2. vrši kontrolu ostvarivanja prava i izvršavanje obaveza članova Udruženja;
 3. nadzire materijalno i finansijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja kao i zakonitost poslovanja;
 4. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza stručne službe Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja;
 5. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora;
 6. obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Član 32.

(Sjednice)

(1)   Sjednicu Nadzornog odbora saziva i njome predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

(2)   Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Član 33.

(Izvještaj o radu)

(1)   Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaj o radu Nadzornog odbora te finansijskom i materijalnom poslovanju Udruženja, najmanje jedanput godišnje, kada se prihvaća godišnji izvještaj o radu i godišnji obračun Udruženja.

(2)   Nadzorni odbor u ostvarivanju svojih zadataka može prema potrebi koristiti usluge Stručne službe Udruženja.

(3)   Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 34.

(Prijevremeni prestanak mandata članova Nadzornog odbora)

Za prijevremeni prestanak mandata članova Nadzornog odbora utvrđeni su isti uslovi kao i za članove Upravnog odbora Udruženja.

Član 35.

(Predsjednik Skupštine)

(1)   Predsjednika Skupštine odnosno Udruženja imenuje i razriješava Skupština na prijedlog Upravnog odbora i jedne trećine članova Skupštine.

(2)   Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

(3)   Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

(4)   Predsjednik Udruženja:

 1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
 2. brine da rad organa Udruženja bude u skladu sa odredbama Statuta i drugim općim aktima Udruženja;
 3. dužan je osigurati provođenje odluka organa Udruženja;
 4. raspoređuje sredstva unutar finansijskog proračuna Udruženja i naredbodavac je za njegovo izvršenje;
 5. predlaže Upravnom odboru imenovanje i razriješenje sekretara Udruženja;
 6. potpisuje akte koje donosi Skupština, akte o provođenju odluka i zaključaka Skupštine kao i druge akte odnosno ugovore u čijem zaključenju učestvuje Udruženje;
 7. sudjeluje u radu svih organa Udruženja;
 8. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

(5)   Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora.

Član 36.

(Odgovornost predsjednika)

(1)   Postupak za utvrđivanje  odgovornosti predsjednika Udruženja pokreće se u slijedećim slučajevima:

 1. ako krši odredbe Statuta;
 2. ako ne provodi odluke organa Udruženja;
 3. ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-finansijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Udruženja;
 4. ako se utvrdi nezakonitost u radu;
 5. ako svojom aktivnošću šteti ugledu Udruženja.

(2)   Postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika Udruženja može pokrenuti  Upravni ili Nadzorni odbor, članice – osnivači ili jedna trećina članova Udruženja.

(3)   Skupština Udruženja dužna je da glasa o povjerenju predsjednika po pokrenutom postupku.

Član 37.

(Sekretar)

(1)   Upravni odbor  imenuje sekretara Upravnog odbora  sa pravom reizbora za jedan mandatni period.

(2)   Sekretar Upravnog odbora obavlja slijedeće poslove.

 1. odgovoran je za provođenje politike Udruženja, izvršavanje njegovih odluka, zaključaka i drugih akata;
 2. organizira rad organa Udruženja;
 3. rukovodi radom Stručne službe;
 4. sarađuje sa članovima Udruženja ;
 5. obavlja administrativne poslove Udruženja;
 6. obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Udruženja koje mu odredi Upravni  odbor   ili predsjednik Udruženja.

Član 38.

(Odgovornost sekretara)

Postupak za utvrđivanje odgovornosti sekretara pokreće se na način kao i postupak za predsjednika Udruženja.

DIO ŠESTI – ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 39.

(Lica ovlaštena za zastupanje)

(1)   Ovlaštena lica za zastupanje i predstavljanje Udruženja su predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

(2)   Predsjednik Udruženja je ovlašten da preduzima pravne radnje u ime i za račun Udruženja bez ograničenja.

DIO SEDMI – SUD ČASTI UDRUŽENJA

Član 40.

(Sud časti)

(1)   Udruženje može formirati Sud časti koji sudi članovima Udruženja.

(2)   Sud časti je sastavljen od tri člana koji se biraju između članova Udruženja.

(3)   Sud časti odlučuje o:

 1. povredama etičkog kodeksa arhivista ;
 2. povredama moralnih vrijednosti demokratskog društva;
 3. neizvršavanju obaveza članstva;
 4. povredama odredaba Statuta Udruženja;
 5. povredama drugih akata Udruženja.

(4)   Skupština Udruženja donosi Pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti, te o postupku i mjerama koje može izreći.

        DIO OSMI – POČASNI ČLANOVI I PRIZNANJA UDRUŽENJA

Član 41.

(Počasni članovi)

(1)   U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na promociji,  unapređenju  i organizaciji arhivske službe, Skupština Udruženja može na prijedlog predsjednika Udruženja, jedne trećine članova Skupštine i Upravnog odbora, izabrati počasnog doživotnog člana Udruženja.

(2)   Na isti način Skupština može izabrati i doživotnog počasnog predsjednika Udruženja.

(3)   Odluku o izboru počasnih članova Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.

Član 42.

(Priznanja Udruženja)

(1)   Skupština Udruženja Pravilnikom utvrđuje priznanja, vrstu, oblik i uslove za njihovu dodjelu.

(2)   Priznanja se dodjeljuju za posebne uspjehe na unapređivanju i razvoju arhivske službe, za poseban organizacijski rad u Udruženju.

(3)   Priznanja se mogu dodjeljivati pojedincu, članicama Udruženja i drugim pravnim licima.

(4)   Prijedlog za davanje priznanja utvrđuje Komisija za dodjelu priznanja, a odluku o dodjeli priznanja donosi Upravni odbor.

DIO DEVETI – OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Član 43.

(Opći akti)

(1)   Opći akti Udruženja su:

 1. Statut;
 2. pravilnici i
 3. drugi akti koji u svom djelokrugu rada donose organi Udruženja.

(2)   Opće akte potpisuje predsjednik Udruženja.

(3)   Prijedlog za donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune  može dati predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje jedna trećina članova Skupštine.

(4)   Prijedlog iz stava 3. ovog člana upućuje se Upravnom odboru koji po prihvatanju istog izrađuje nacrt Statuta, odnosno njegovih promjena za raspravu, te određuje način vođenja i rok trajanja rasprave.

(5)   Opći akti stupaju na snagu danom donošenja.

DIO DESETI – JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 44.

(Javnost rada)

(1)   Rad Udruženja je javan.

(2)   Javnost rada ostvaruje se:

 1. putem stručnog glasila;
 2. putem Web stranice;
 3. putem sredstava javnog informisanja;
 4. stavljanjem na uvid dokumenata i akata Udruženja.

(3)   Za javnost rada Udruženja  odgovoran  je Upravni odbor.

(4)   Upravni odbor Udruženja uređuje općim aktom koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje njihove prirode i značaja, neovlaštenoj osobi, bilo protivno interesu Udruženja i njegovih članova.

DIO JEDANAESTI – STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA

Član 45.

(Stručna služba)

(1)   Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova može se osnovati Stručna služba Udruženja.

(2)   Organizacija Stručne službe  treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Udruženja i omogućiti stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadataka Udruženja utvrđenih ovim Statutom i ostalim aktima Udruženja.

(3)   Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Stručne službe odgovara sekretar Udruženja.

(4)   Organizacija Stručne službe  utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor, a rad i provođenje zadataka nadzire predsjednik Udruženja i Upravni odbor.

DIO DVANAESTI – IMOVINA UDRUŽENJA

Član 46.

(Finansijska sredstva)

(1)   Za izvršavanje zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, Udruženje osigurava finansijska sredstva iz sljedećih izvora:

 1. sopstvenih prihoda i članarine;
 2. kotizacije zainteresiranih subjekata za rad Udruženja;
 3. poklona, donacija;
 4. prodaje izdanja vlastitih publikacija.

(2)   Visina članarine, način i rokovi plaćanja utvrđeni su ovim Statutom.

(3)   Članovi Udruženja dužni su redovno izmirivati članarinu kako je propisano Statutom Udruženja.

(4)   Zbog neplaćanja članarine može se pokrenuti postupak prisilne naplate i izreći jedna od mjera propisanih Pravilnikom o Sudu časti Udruženja.

Član 47.

(Finansijsko-materijalno poslovanje)

(1)   Prihodi i rashodi Udruženja određuju se finansijskim proračunom Udruženja koji donosi Skupština do kraja tekuće za iduću godinu.

(2)   Finansijsko – materijalno poslovanje Udruženja vrši se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ovim Statutom i općim aktima Udruženja.

(3)   Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za ostvarenje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom i programima rada Udruženja.

(4)   O finansijskom poslovanju Udruženja podnosi se godišnji obračun Skupštini na usvajanje.

(5)   Predsjednik Udruženja ovlašten je zatražiti kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja kao i raspolaganja sredstvima Udruženja.

DIO TRINAESTI – STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 48.

(Statusne promjene)

Udruženje može vršiti statusne promjene  u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Član 49.

(Prestanak rada)

(1)   Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili zakona.

(2)   Udruženje dobrovoljno prestaje sa radom kada Skupština donese odluku o prestanku rada  dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

(3)   U slučaju dobrovoljnog prestanka rada, Udruženje usvaja plan likvidacije koji je u skladu sa Statutom i zakonom.

(4)   Udruženje prestaje sa radom po sili zakona kako je utvrđeno u zakonu.

(5)   U slučaju prestanka sa radom Udruženja, imovina se raspoređuje na izmirenje zakonskih obaveza, a o preostaloj imovini Udruženja odlučuje Skupština Udruženja.

DIO ČETRNAESTI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

(Izmjene i dopune)

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku koji je predviđen za njegovo donošenje.

Član 51.

(Prava, obaveze i odgovornosti)

Prava, obaveze i odgovornosti nastaju od dana registracije Udruženja.

Član 52.

(Tumačenje odredaba Statuta)

Za tumačenje odredaba ovog Statuta nadležan  je Upravni odbor Udruženja.

Član 53.

(Stupanje na snagu)

(1)   Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kada ga ovjeri Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

(2)   Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja , broj 01-1-2/04 od 01.12.2004.godine.

Broj: 02-9-10/09
Sarajevo, 19. 3. 2009. godine
  PREDSJEDNIK AUBiH
Sejdalija Gušić