Organi

Organi udruženja

– Skupština
– Upravni odbor
– Nadzorni odbor

Organi se konstituišu na period od 2 godine, a rade i odlučuju na osnovama poslaničko-zastupničkog principa i odredaba statuta.

Skupština  

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja

-donosi statut, izmjene i dopune statuta i druga akta

-odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama  udruženja

-imenuje i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora

-usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor

-odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa udruženja

Upravni odbor

Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine Udruženja u kome svi članovi imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti
Upravni odbor broji 9 članova
Upravni odbor se bira po principu teritorijalne zastupljenosti i brojnosti članova Udruženja

Upravni odbor:

priprema sjednice Skupštine,

-priprema nacrt Statuta i druga akata koje donosi Skupština

-provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština

-raspolaže imovinom Udruženja

-podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na usvajanje

-bira redakciju posebnih izdanja stručnog časopisa Udruženja

-vrši i druge poslove određene statutom

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu korištenja sredstava Udruženja i zakonitosti  rada, a svoj izvještaj podnosi Skupštini Udruženja.
Nadzorni odbor broji 3 člana.