Organi udruženja:

Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor

Organi se konstituišu na period od 4 godine, a rade i odlučuju na osnovama poslaničko-zastupničkog principa i odredaba Statuta.

Skupština

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja

 • donosi statut, izmjene i dopune statuta i druga akta
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama  udruženja
 • imenuje i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora
 • usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor
 • odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa udruženja

Upravni odbor

Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine Udruženja u kome svi članovi imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti
Upravni odbor broji 9 članova
Upravni odbor se bira po principu teritorijalne zastupljenosti i brojnosti članova Udruženja

 • priprema sjednice Skupštine,
 • priprema nacrt Statuta i druga akata koje donosi Skupština
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština
 • raspolaže imovinom Udruženja
 • podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na usvajanje
 • bira redakciju posebnih izdanja stručnog časopisa Udruženja
 • vrši i druge poslove određene statutom

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu korištenja sredstava Udruženja i zakonitosti  rada, a svoj izvještaj podnosi Skupštini Udruženja.
Nadzorni odbor broji 3 člana.