Organi

Organi udruženja

– Skupština
– Upravni odbor
– Nadzorni odbor

Organi se konstituišu na period od 2 godine, a rade i odlučuju na osnovama poslaničko-zastupničkog principa i odredaba statuta.

Skupština  

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja

-donosi statut, izmjene i dopune statuta i druga akta

-odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama  udruženja

-imenuje i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora

-usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor

-odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa udruženja

Predsjednik Skupštine udruženja je Sejdalija Gušić, direktor JU Istorijski arhiv Sarajevo.

Upravni odbor

Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine Udruženja u kome svi članovi imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti
Upravni odbor broji 9 članova
Upravni odbor se bira po principu teritorijalne zastupljenosti i brojnosti članova Udruženja

Upravni odbor:

priprema sjednice Skupštine,

-priprema nacrt Statuta i druga akata koje donosi Skupština

-provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština

-raspolaže imovinom Udruženja

-podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na usvajanje

-bira redakciju posebnih izdanja stručnog časopisa Udruženja

-vrši i druge poslove određene statutom

Članovi Upravnog odbora:

-Dušan Vržina, predsjednik – Arhiv Republike Srpske,  Banja Luka

-Edin Čelebić, član – Arhiv Hercegovačko-neretvanskog Kantona, Mostar

-Fikret Midžić, član – Arhiv Unsko-sanskog Kantona, Bihać

-Anđelko Terzić, član – Vlada Distrikta Brčko – Javni registar

-Zoran Mačkić, član – Arhiv Republike Srpske, Banja Luka

-Šaban Zahirović, član – Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo

-Muhamed Musa, član – JU Istorijski arhiv Sarajevo

-Bojan Stojnić, član – Arhiv Republike Srpske, Banja Luka

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu korištenja sredstava Udruženja i zakonitosti  rada, a svoj izvještaj podnosi Skupštini Udruženja.
Nadzorni odbor broji 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora su:

-Željko Bogut, predsjednik -Arhiv Zapadno Hercegovačkog Kantona, Široki Brijeg

-Mina Kujović, član – Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo

-Branko Antelj, član.- Arhiv Republiek Srpske – Odjeljenje Trebinje.